profile-bg

XXXV  Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

Porządek obrad.

22 kwietnia 2021 r.   czwartek     
godz.  10:30 – 14:00 - obrady

Zgodnie ze statutem ZGW RP  §18 pkt 1, w przypadku braku quorum, II - gi termin rozpoczęcia Zgromadzenia wyznacza się na godz. 11.00. 

1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego. 
2. Przyjęcie regulaminu obrad.  
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wystąpienia gości.   
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 r.
7. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Związku za 2020 r.  
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.   
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Przewodniczącego z działalności Zarządu i finansowego za 2020 rok. 
10. Przedstawienie projektu budżetu Związku na 2021 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku na 2021 r. 
12. Debata merytoryczna:
"Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2021 - 2027 w perspektywie budżetu UE i Umowy Partnerstwa, Krajowego Planu Odbudowy oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej".
13. Zakończenie obrad.